Home
>
국가기간
  • 국가기간
  • 재직자
  • 구직자
  • 일반(유료)

디자인/SW/개발/설계 총 7개 과정 모집중

UX/UI 디자인 웹퍼블리셔 양성과정

2018.11.23 ~ 2019.05.21

    /    

09:10~15:50 (주 5회)

    /     3,789,360원   100%국비 전액무료교육

디지털 웹디자인

2018.12.10 ~ 2019.06.03

    /    

09:00~16:00 (주 5회)

    /     3,684,100   100%국비 전액무료교육

시각디자인(컬러리스트)양성과정

2018.12.10 ~ 2019.06.05

    /    

09:00~15:30 (주 5회)

    /     3,789,360원   100%국비 전액무료교육

반응형 UI/UX 디자이너 양성과정

2018.12.17 ~ 2019.06.11

    /    

09:20~16:00 (주 5회)

    /     3,789,360월   100%국비 전액무료

3D 유니티(Unity)활용 게임전문가과정

2018.12.20 ~ 2019.06.17

    /    

09:00~15:30 (주 5회)

    /     4,326,700원   100%국비 전액무료교육

가상현실콘텐츠(VR,AR)개발자 양성과정

2018.12.21 ~ 2019.06.18

    /    

09:00~15:30 (주 5회)

    /     4,733,280원

BIM건축설계실무자 양성과정(REVIT)

2018.12.27 ~ 2019.06.27

    /    

09:00~15:30 (주 5회)

    /     4,769,760원   100%국비 전액무료교육

전기/전자/통신 총 2개 과정 모집중

태양광발전설비(전기공사)양성과정

2018.11.12 ~ 2019.09.18

    /    

09:00~16:30 (주 5회)

    /     9,564,800원   100%국비 전액무료교육

전기공사(내선 및 제어설계)

2018.12.03 ~ 2019.10.11

    /    

09:00~16:30 (주 5회)

    /     8,750,000원   100%국비 전액무료교육

OA/세무회계/ERP 총 4개 과정 모집중

생산정보 시스템 관리자 양성(생산물류, 회계인사)

2018.12.03 ~ 2019.05.28

    /    

09:00~16:00 (주 5회)

    /     4,327,200원   100%국비 전액무료교육

전사적자원관리(ERP)실무자양성과정

2018.12.03 ~ 2019.05.31

    /    

09:00~15:30 (주 5회)

    /     4,267,100원   100%국비 전액무료교육

생산정보시스템관리자 양성과정

2018.12.20 ~ 2019.06.21

    /    

09:00~15:30 (주 5회)

    /     4,061,520원   100%국비 전액무료교육

ERP생산정보시스템

2019.01.10 ~ 2019.06.05

    /    

09:10~15:50 (주 5회)

    /     3,606,000원

바리스타/제빵/요리 총 0개 과정 모집중

미용/패션 총 0개 과정 모집중

디자인/SW/개발/설계 총 7개 과정 모집중

OA/세무회계/ERP 총 4개 과정 모집중

바리스타/제빵/요리 총 0개 과정 모집중

해당 강좌가 없습니다.

미용/패션 총 0개 과정 모집중

해당 강좌가 없습니다.

  개인정보취급방침 동의 [내용보기]